Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa przede wszystkim sposób i warunki korzystania z internetowego serwisu https://dawidbaginski.com/ oraz w odpowiednim zakresie z fanpage’a Administratora dostępnego na portalu Facebook, konta Instagram i kanału YouTube jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Regulamin jest udostępniany Klientom nieodpłatnie, za pośrednictwem Strony internetowej https://dawidbaginski.com/ przed zawarciem umowy.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem (Klientem).

§ 2 Definicje

 1. Administrator – Dawid Bagiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STRATEGIE SUKCESU Dawid Bagiński adres: ul. Krupnicza nr 2-4, 50-075 Wrocław, NIP: 7231596686, REGON: 021942310, adres e-mail: dawidbaginskigobig@gmail.com, tel. 514 437 179, adres strony https://dawidbaginski.com/.
 2. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach ustawowo wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1920 ze zm.).
 3. Fanpage na portalu Facebook – fanpage prowadzony przez Administratora dostępny na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/DawidBaginskiGoBig.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę z Administratorem.
 5. Kodeks cywilny ― ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.).
 6. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Polityka Prywatności ― Polityka prywatności i cookies stanowiąca dokument zawierający zbiór informacji kierowanych do Użytkowników w celu poinformowania ich o tym, jakie dane są zbierane i przetwarzane przez Administratora.
 8. Prawo autorskie ― ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.).
 9. Przedsiębiorca ― Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 10. Przedsiębiorca na prawach konsumenta ― osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla te osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 11. RODO ― rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r., poz.119.1).
 12. Serwis ― strona internetowa https://dawidbaginski.com/ oraz w odpowiednim zakresie fanpage dostępny na portalu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/DawidBaginskiGoBig, konto Instagram dostępne pod adresem: https://www.instagram.com/dawidbaginskigobig/?hl=pl oraz kanał w serwisie YouTube dostępny pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCnMPN2_u_5SRaVlqORxEBFg.
 13. System teleinformatyczny ― zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 14. Umowa ś.u.d.e. ― umowa o świadczenie przez Administratora na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną.
 15. Urządzenie ― urządzenie elektroniczne, za pomocą którego Użytkownik może korzystać ze szkolenia online jak również z materiałów cyfrowych dostarczanych przez Administratora, w szczególności komputer osobisty, laptop, tablet, smartphone, czytnik e-booków.
 16. Ustawa o prawach konsumenta ― ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.).
 17. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
 18. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 19. Zasoby Serwisu ― oznaczają wszelkie materiały udostępniane w ramach Serwisu.

§ 3 Ogólne warunki korzystania z Serwisu

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.
 2. Użytkownik przed podaniem swoich danych osobowych przyjmuje do wiadomości, że mogą być one przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Ponadto Użytkownik wyrażając chęć rozpoczęcia korzystania z Serwisu oświadcza, że:
  1. jest pełnoletni,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są zgodne ze stanem faktycznym,
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz zapoznał się z Polityką Prywatności.
 3. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
  1. umożliwienie korzystania z Zasobów Serwisu,
  2. umożliwienie korzystania z Konta Klienta,
  3. umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu,
  4. umożliwienie w ramach produktów dostarczanych przez Facebook Inc. dodawania posta, komentowania lub wyrażania reakcji oraz przesłania wiadomości za pośrednictwem komunikatora Messenger,
  5. umożliwienie w ramach serwisu YouTube komentowania oraz przesłania wiadomości.
 4. W celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną, Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych i informacji na swój temat oraz dokonywania ich bieżącej aktualizacji.
 5. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem i naruszających prywatność innych osób, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 6. Użytkownik ma prawo w każdym czasie korzystać z Serwisu.
 7. Użytkownik chcąc korzystać z Serwisu powinien spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. posiadać urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet, wyposażone w sprawny system operacyjny,
  2. zainstalować na urządzeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla FireFox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies.
 8. Użytkownik chcąc w pełni korzystać z Serwisu w ramach fanpage na portalu Facebook powinien ponadto posiadać konto na portalu Facebook oraz korzystać z komunikatora Messenger.
 9. Użytkownik chcąc w pełni korzystać z Serwisu w ramach kanału YouTube powinien ponadto posiadać konto Google.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania działania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją portalu, a także modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu,
  2. zaprzestania działalności lub przeniesienia praw na inne podmioty oraz podjęcia innych dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem, z zastrzeżeniem, iż w przypadku przetwarzania danych Użytkowników, Administrator poinformuje ich o takich planach i poprosi o wyrażenie zgody na przekazanie danych Użytkowników innym podmiotom ze wskazaniem o jakie podmioty chodzi,
  3. odebrania Użytkownikom dostępu do zasobów w przypadku pojawienia się treści erotycznych, pornograficznych, zawierających nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz innych treści sprzecznych z prawem albo z dobrymi obyczajami.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych lub systemów zasilania wynikających z działania zewnętrznego operatora świadczącego te usługi.
 12. Administrator wskazuje, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych serwisów Administratora jak również dotarcie do stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie. Korzystanie z innych serwisów lub stron internetowych zarządzanych przez osoby trzecie może wymagać akceptacji osobnych regulaminów lub zapoznania się z osobnymi politykami prywatności.
 13. Zabronione jest kopiowanie, dystrybuowanie oraz ujawnianie jakiejkolwiek części Serwisu w żaden sposób, w tym między innymi poprzez automatyczny lub nieautomatyczny „scraping”.
 14. Zabrania się sprzedawania, przenoszenia albo cedowania swojego prawa do korzystania z Serwisu, na osobę trzecią.
 15. Umowa ś.u.d.e. zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia, przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, dodania posta lub komentarza na fanpage na portalu Facebook, dodania komentarza na portalu Instagram lub w ramach YouTube oraz przesłania wiadomości za pośrednictwem komunikatora Messenger, w ramach Instagrama lub poprzez YouTube.
 16. Użytkownik może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w poprzednim ustępie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dawidbaginskigobig@gmail.com, chyba że umowa została już w całości wykonana.
 17. Administrator w niektórych przypadkach może indywidualnie dostosowywać ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 18. Administrator nie weryfikuje czy publikowane opinie, które są przez niego udostępniane pochodzą faktycznie i wyłącznie od Klientów (w tym Konsumentów), którzy używali danego produktu lub go nabyli (w tym korzystali z danej usługi).

§ 4 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę z Administratorem, może w terminie 14 dni od umowy odstąpić, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, stosownie do przepisów ustawy o prawach konsumenta. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. w formie elektronicznej lub pisemnej. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, stanowiącym Załącznik do Regulaminu. Administrator niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.
 3. W przypadku skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta, Administrator obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni zwrócić Konsumentowi otrzymaną od niego zapłatę za szkolenie. Administrator dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Administratora lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  4. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumenta stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Administrator przetwarza udostępnione mu przez Klientów dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności.
 3. Klient zamieszczając w ramach Serwisu opinię o działalności Administratora wyraża zgodę na użycie przez Administratora swojego wizerunku, imienia i nazwiska oraz wypowiedzi. Wizerunek, może być wykorzystany przez Administratora w materiałach promocyjnych lub reklamowych dotyczących zakresu działalności prowadzonej przez Administratora, w tym umieszczanych w Internecie.

§ 6 Ochrona praw autorskich, ograniczenia w użytkowaniu oraz odpowiedzialność

 1. Projekt Serwisu wraz ze wszystkimi tekstami, skryptami, grafikami, elementami interaktywnymi i znakami handlowymi, usługowymi, zawartymi w Serwisie oraz wszelkim oprogramowaniem, kodem wykonywalnym i interfejsami zawartymi w Serwisie lub udostępnianymi za jego pomocą, jak również wszelkie nagrania mp3, video oraz e-booki udostępniane na łamach Serwisu odpłatnie lub nieodpłatnie – stanowią wyłączną własność Administratora i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obwiązujących przepisów prawa w tym w szczególności na podstawie przepisów Prawa autorskiego.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Administratora.
 3. Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, w szczególności reklamowym, komercyjnym i promocyjnym, jakichkolwiek treści zawartych w serwisie, materiałów w formacie pdf, nagrań wideo i nagrań mp3, plików w formacie avi, mp4, mov lub w formie zapisu na płycie CD i DVD, jak również udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań bez pisemnej zgody Administratora.
 4. Prezentowane na łamach Serwisu treści stanowią subiektywne opinie ich autorów oraz zawierają proponowane, przykładowe rozwiązania w konkretnych, ściśle opisanych sytuacjach. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z korzystania z treści zamieszonych w serwisie przez Użytkownika, w sposób niedozwolony, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub niezgodny z prawem, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika, który zachowania takie realizuje.
 5. Zważywszy na ochronę przysługujących Administratorowi praw autorskich, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania treści umieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
 6. Użytkownik zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści umieszczonych w Serwisie, a w szczególności nie będzie:
  1. rozpowszechniać,
  2. sprzedawać,
  3. oddawać,
  4. zamieniać,
  5. przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą,
  6. modyfikować,
  7. udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie,
  8. przerabiać,
  9. publikować,
  10. umieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku; używać,
  11. reprodukować,
  12. dystrybuować,
  13. publikować w sposób samodzielny lub powiązany z innymi;
  14. używać, rozpowszechniać lub publikować w jakkolwiek znieważający, niestosowny sposób,
  15. brać udział w jakimkolwiek działaniu, które zmierzałoby do naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste ich autora.
 7. Użytkownik zobowiązuje się również, że z treści umieszczonych w Serwisie nie będzie usuwał informacji o ich autorze, ani o przysługujących mu do nich prawach autorskich, lub innych informacji umożliwiających identyfikację dzieła podlegającego ochronie.

§ 7 Meta Platforms Inc. oraz YouTube

 1. Administrator korzysta z usług i technologii oferowanych przez Meta Platforms Inc. takich jak: Facebook, Messenger i Instagram jak również z serwisu YouTube należącego do Alphabet Inc.
 2. W celu uzyskania pełnej dostępności w zakresie usług i technologii oferowanych przez Meta Platforms, Inc. i Alphabet Inc., Użytkownicy zobowiązani są do posiadania konta na portalu Facebook oraz Instagram lub aktywowania funkcji Messenger oraz WhatsApp oraz posiadania konta Google.
 3. Administrator wskazuje, że korzystanie z usług i technologii oferowanych przez Meta Platforms Inc. i Alphabet Inc. może wymagać zapoznania się i akceptacji osobnych regulaminów udostępnianych przez Meta Platforms Inc. oraz Alphabet Inc. (YouTube).
 4. Administrator dopuszcza możliwość kontaktowania się z nim poprzez portal Facebook (Messenger).
 5. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w ramach usług i technologii oferowanych przez Meta Platforms Inc. oraz Alphabet Inc., wykorzystywanych przez Administratora, odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub brak pełnej funkcjonalności w zakresie korzystania przez Użytkowników z usług i technologii oferowanych przez Meta Platforms Inc. oraz Alphabet Inc., z przyczyn od niego niezależnych.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Administrator ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność świadczenia usług z Regulaminem wynikającą w szczególności z art. 43a-43q ustawy o prawach konsumenta.
 2. Użytkownikom Serwisu (z wyłączeniem Przedsiębiorców) przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z funkcjonowaniem Serwisu, poprzez dokonanie zgłoszenia pod adresem e-mail: dawidbaginskigobig@gmail.com.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika – Klienta (imię i nazwisko, adres email),
  2. oznaczenie Serwisu,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. ewentualne żądania,
  5. uzasadnienie reklamacji.
 4. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Administratorowi.
 5. Administrator dochowa wszelkiej staranności, aby reklamacje były rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 6. Administrator powiadomi Użytkownika o rozpatrzeniu reklamacji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany w reklamacji.
 7. Strony wyłączają możliwość złożenia reklamacji przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Spór zaistniały pomiędzy Konsumentem a Administratorem może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Udział Administratora w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Administratora do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Administrator każdorazowo przekaże Konsumentowi w formie pisemnej lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Brak działania ze strony Administratora uznawany jest za brak zgody na udział w postępowaniu polubownym.
 3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1706 ze zm.), pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikające z faktu korzystania z Serwisu lub Umowy Sprzedaży.
 4. Na zasadach określonych w ustawie o której mowa w powyższym ustępie, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a Administratorem poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Konsumenta, złożony do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora.
 5. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 6. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U., poz. 1823 ze zm.) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 7. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do umów ś.u.d.e. zawartych przed wejściem w życie zmian Regulaminu.
 2. Wszelkie informacje i oświadczenia Administratora, w tym dotyczące rozwiązania umowy, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej Klienta.
 3. Wszelkie informacje i oświadczenia Klienta, uważa się za doręczone poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej: dawidbaginskigobig@gmail.com.
 4. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli drogą elektroniczną, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.).
 5. W przypadku wystąpienia sporu Administrator oraz Użytkownik dołożą starań, by rozwiązać go w sposób polubowny. W przypadku sporu, który nie został rozwiązany polubownie, każda ze stron może wystąpić do sądu powszechnego właściwości ogólnej. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Administratorem a Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na adres Administratora.
 6. W przypadku jakikolwiek pytań, wątpliwości, opinii i wag związanych z treścią niniejszego Regulaminu należy wysłać wiadomość na adres e-mail: dawidbaginskigobig@gmail.com.

Załącznik

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:
STRATEGIE SUKCESU
Dawid Bagiński
ul. Krupnicza nr 2-4, 50-075 Wrocław
NIP: 7231596686, REGON: 021942310
e-mail: dawidbaginskigobig@gmail.com

Ja ______________________________________________
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy z dnia _


(czytelny podpis)